معیار تازه‌ای در تجارت پرداخت

وندار کیفیت خدمات پرداخت (درگاه‌ پرداخت، فرم پرداخت و پرداخت حق اشتراک) و مدیریت مالی‌اش را نه با روش‌های سنتی بلکه با نوآوری‌های بانکداری نوین مقایسه می‌کند.

شروع کنید