تجـربه جـدیدی در دنـیای پرداخـتــ

مجموعه ابزارهایی برای کنترل تمام جوانب مالی کسب و کار شما

شروع کنید

هر کسب و کار، یک حساب مجزا

نیاز نیست برای هر کسـب و کار خود یک حسـاب کاربری بسازید، تنها باید در حسـاب کاربری خود، کسب و کارهای مورد نظـرتان را اضافه کنید و به صورت مجزا آن‌ها را بررسی کنید

یک حساب و چند کاربر

دیـگر لازم نیـست اطلاعـات ورود خــود را در اخـتیار همـکاران یا کارمـندان خود قـرار دهـید. هر کاربـر می‌تواند با سـطح دسترسی مشخص به حساب کسب و کار وارد شود

[email protected]
021 42 71 9042