امور مالی شخصی

آسوده خاطر از حساب‌و‌کتاب مادرخرجی!

با وندار می‌توانید به آسـانی به حسـاب، کتاب مادر‌-خرجی برسید. برای نمـونه، بدهی‌ها، دانـگ سفر و هدیه تـولد و سـهم افـراد را در کـم‌ترین زمـان ممکن، سـاده و بی‌دردسـر جمع‌آوری کنید

شروع کنید

جای شماره کارت، لینک اختصاصی بدهید

شاید در جـمع دوستان و آشـنایان مشکلی نباشد که برای دریافـت پول از دیگران، شماره کارت بدهید. اما برای دریافت دستـمزد، پول پروژه یا اهداف خیریه، «لینک اختصاصی» وجهه بهتر و رسمی‌تر است

پیگیری پول‌ها آسان تر است

نیاز نیـست در تراکنش‌های بانـکی خود بگـردید تا ببینید چه کسـانی، چه مـبلغی واریـز کردند، یا این که از افـراد اسـکرین شات پرداخـت بخواهید. کار سـاده شد؛ گزارش‌های مالی شفاف و ساده همه‌ی اینها را به شما نمایش می‌دهد.

دریافت‌ها را مدیریت کنید

برای هر شخص، مشتری، پروژه، کالا و... یک فرم جداگانه با لینک اختصاصی بسازید. برای نمونه، برای دریافت‌ها هدف تعیین کنید تا وقتی به مبلغی خاص رسید یا زمان مشخصی سپری شد؛ دریافت پول متوقف شود.

با دسترسی به وب سرویس، کار ساده شد

هـدف ما، دسـترسی آسـان شما به تمام امکانات بدون ورود به حـساب ونـدار است. هر بخش از خدمات وندار دارای وب سرویس است. بنابراین، می‌توانید موارد دلخواه در کارتان ایجاد کنید

چه ابزارها و امکاناتی به «امور مالی شخصی» کمک می‌کنند؟

سایر راهکارهای وندار ...