میاندو درگاه معاملات امن وندار است؛ ابزاری برای تضمین خرید و فروش که با هدف ایجاد اطمینان و امنیت خاطر برای طرفین معامله‌ی آنلاین و آفلاین ارائه شده است. در این مقاله به نحوه فعالسازی درگاه معاملات امن وندار را شرح داده‌ایم. درگاه معاملات امن وندار درواقع یک حساب ثالث بی‌طرف است که بر روند پیشرفت معاملات نظارت می‌کند؛ در این ابزار بهای خدمت یا کالا در حساب میاندو می‌ماند و تا زمانی که تمامی تعهدات مقرر بین دو طرف محقق نشود، پایان معامله اعلام نمی‌شود و در نتیجه پول به حساب فروشنده یا خدمت‌دهنده واریز نمی‌شود. میاندو یا همان درگاه معاملات وندار روشی برای ایجاد اطمینان و امنیت در معاملات یا فروش آنلاین است.

میاندو؛ درگاه معاملات امن وندار

کســب‌و‌کارهای دووجهــی (C2C) بــا مشکل عــدم وجــود اعتمــاد میــان خریــداران و  فروشــندگان یا احتمال وقــوع کلاهبــرداری و تقلــب روبرو هســتند. ایــن معضلــات مهمتریــن عامــل  بازدارنــده بــرای کاربــران پلتفرم‌هــای ایــن چنینــی هســتند و بیشــتر وقتهــا باعــث انصــراف آن‌هــا از پیشــبرد معاملات‌شــان و در نتیجــه کاهــش درآمــد کســب‌وکار می‌شــوند.

سپرده‌ی امانی اینترنتی برای موارد گوناگون می‌تواند استفاده شود اما بیشترین نوع کاربرد آن در حوزه‌ی املاک، خرید ملک و مستغلات بوده است. درحال‌حاضر وندار این خدمات را برای برخی پلتفرم‌های خرید و فروش آنلاین در ایران ارائه کرده است؛ فروشنده باید شرایطی را رعایت کند و در نهایت وقتی همه شرایط از سمت خریدار تایید شد پول به حساب فروشنده واریز می‌شود. این ابزار می‌تواند برای پروژه‌ها و معاملات بزرگ نیز بسیار کاربردی شود.

میاندو چگونه کار می‌کند؟

میاندو یک صندوق امانی است که هم به‌طور مستقل استفاده می‌شود یعنی کاربران به صورت مجزا این حساب در معاملات خود به‌کار می‌گیرند و هم به صورت یک گزینه‌ی پرداخت در مارکت‌پلیس‌ها و پلتفرم‌های آنلاین تضمین‌کننده‌ی معاملات آنلاین است. برای درک بهتر این فرایند بهتر است چند واژه‌‌ی مرتبط را تعریف کنیم:

خریدار: کاربر سرویس میاندو که اقدام به خرید کالا/ خدمات ( به صورت شخصی یا پلتفرم همکار) می‌کند.

فروشنده: کاربر سرویس میاندو که اقدام به فروش کالا / خدمات (به صورت شخصی یا پلتفرم همکار) می‌کند.

قرارداد: تفاهم‌نامه منطبق با شرایط و مقررات سرویس میاندو که به تایید خریدار و فروشنده می‌رسد.

صندوق امانی: حساب امانی میاندو که مبلغ قرارداد تا تایید خریدار برای انتقال وجه، نزد این صندوق به امانت می ماند.

فرایند میاندو به این صورت است: 

ابتدا در مورد شرایط و نحوه‌ی انجام معامله با هم توافق می‌کنند. به این معنی که دو کاربر شرایطی مانند مهلت پرداخت هزینه، مشخصات کالا یا خدمت، مواردی که مغایرت کالا و خدمت را نشان می‌دهد و تمامی جنبه‌های فرایند معامله را با توافق مشخص می‌کنند و به شکل یک تفاهم‌نامه ثبت می‌کنند. سپس خریدار مبلغ را نزد حساب امانی میاندو به امانت می‌گذارد. فروشنده نیز مطابق با موارد توافق، محصول را آماده و ارسال می‌کند. خریدار پس از تحویل محصول آن را بررسی و تأیید می‌کند و در نهایت مبلغ محصول برای فروشنده آزاد می‌شود. در ھــر مرحلــه، وضعیــت تراکنــش توســط درگاه معاملــات امــن به‌روزرســانی می‌شــود و وضعیــت خریــدار و فروشــنده از طریق پیامک اعــلام می‌شــود. 

میانــدو بــه خریــداران و فروشــندگان اطمینــان می‌دھــد کــه از سرمایه‌ی ‌آنھــا بــه طــور برابر حمایــت می‌کنــد، صرف‌نظــر از ایــن کــه چــه خدمــات یــا محصولاتــی رد و بــدل می‌شــود: از محصــولات دیجیتــال، وســایل نقلیــه، عتیقه‌جــات، جواھــرات و آثار ھنــری گرفتــه تــا دامنه‌ھـا و وبسـایت‌ھا. در صـورت اختلاف بیـن طرفیـن معاملـه، میانـدو بـا رعایـت حقـوق ھـر دو طـرف، مســئله را حــل و فصــل می‌کنــد.

چگونه ابزار درگاه امن معاملات وندرا را فعال کنیم؟

در حساب کاربری حقیقی یا حقوقی تایید شده خود در وندار وارد شوید. از داشبورد وندار به قسمت جعبه ابزار وارد شوید.

از فهرست جعبه ابزار برروی دکمه فعال‌سازی درگاه معاملات امن کلیک کنید.

برای فعا‌‌ل‌سازی این ابزار نیاز است تا پشتیبانی وندار روندی را آغاز کنند و مجوزهای لازم را صادر کنند بنابراین منتظر تماس پشتیبانی وندار باشید؛ این کار خیلی سریع انجام می‌شود و معمولا همان روز این تماس اتفاق می‌افتد. در ادامه فروشنده یا ارائه دهنده خدمت باید قراردادی را امضاء کند که بتواند از لحاظ قانونی به این خدمت هویت دهد و از سوی دیگر مسائل مربوط به کارمزد این خدمت مشخص شود.

پس از امضای قرارداد توسط فروشنده یا خدمت دهنده ظرف۲۴ ساعت احراز هویت کسب‌وکار انجام می‌شود. همچنین در این زمان فرآیند پیاده سازی فنی در بازارگاه یا سایت فروشنده هم انجام می‌شود تا مبلغ بیعانه تعیین شده در زمان خرید به حساب وندار بیاید و پس از تکمیل و تایید خریدارکل مبلغ به حساب فروشنده منتقل شود.

با اتمام روند احراز هویت و پیاده سازی فنی درگاه معاملات امن در جعبه ابزار فعال می‌شود و در صورت انصراف فروشنده یا خدمت‌دهنده از همین قسمت می‌توان این ابزار را غیرفعال کرد.