‌به گزارش روابط عمومی وندار‌ ‌روز‌‍ پنج‌‌شنبه یازدهم اسفند‌‍‌ماه‌ رویدادی با عنوان « ‌آخرید رویداد جامعه مدیران محصول‌ 
‌ایران در سال ۱۴۰۱» ‌به میزبانی‌ ‌وندا‌‍‌ر و با حضور جمعی از مدیران محصول در حوزه‌‌های مختلف بر‌‍‌گزار شد.‌ 
‌در این برنامه که با ارائه‌‌ی میلاد میرزایی، مدیر محصول وندار، در خصوص معرفی کتاب سهل‌‌گرایی آغاز شد،‌ 
‌شرکت‌‌کنندگان در مورد ترندهای محصول در سال ۲۰۲۳ صحبت کردند و به مرور تجربیات کسب‌‌شده در سال گذشته‌ 
‌پرداختند. ارائه طراح رشد برای مدیران محصول نیز یکی دیگر از بخش‌‌های این رویداد بود.‌